Pirotehnika.net

Zakonodaja

35. člen

(omejitve za prodajo in uporabo pirotehničnih izdelkov fizičnim osebam)

(1) Pirotehničnih izdelkov posamezne kategorije ni dovoljeno prodajati fizičnim osebam, ki so mlajše od:

–        14 let za kategorijo F1,

–        16 let za kategorijo F2,

–        18 let za kategorije P1 in T1.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije F1 in F2 dovoljena tudi fizičnim osebam, mlajšim od 14 oziroma 16 let, če so pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov.

(3) Pirotehnične izdelke kategorij F3, F4, T2 in P2 lahko kupuje, poseduje ali uporablja pravna oseba ali podjetnik, ki ima dovoljenje za promet s pirotehničnimi izdelki, razen baterij in kombinacij po harmoniziranih standardih iz kategorije F3 do 1000 g neto mase eksplozivnih snovi in fontan po harmoniziranih standardih iz kategorije F3 do 750 g neto mase eksplozivnih snovi v posameznem izdelku, ki jih lahko kupujejo, posedujejo in uporabljajo tudi fizične osebe, stare najmanj 18 let, pod pogojem, da baterije ali kombinacije ne vsebujejo rakete, ognjemetne bombe, bombe v možnarju in izdelkov, katerih glavni učinek je pok, iz harmoniziranih standardov.

(4) Prodajalec sme od fizične osebe, za katero domneva, da ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka tega člena, zahtevati, da predhodno izkaže svojo starost z javno listino, s katero se dokazuje istovetnost oseb.

(5) Prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije F2 in F3 katerih glavni učinek je pok, je prepovedana.

(6) Prodaja ognjemetnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, je fizičnim osebam dovoljena od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa je dovoljena od 26. decembra do vključno 1. januarja.

(7) Uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, je prepovedana v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve. V stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih je dovoljeno uporabljati le ognjemetne izdelke kategorije F1, ki so proizvedeni, namenjeni in označeni za tako uporabo.

(8) Fizičnim osebam je prepovedana prodaja, posest in uporaba drugih pirotehničnih izdelkov kategorije P1 za vozila, vključno z zračnimi blazinami in zategovalniki varnostnih pasov, razen če so vgrajeni v vozilo ali v snemljivi del vozila.

(9) Uporaba pirotehničnih izdelkov je dovoljena samo v skladu z navodili proizvajalca.

(10) Fizičnim osebam je prepovedana:

–        predelava pirotehničnih izdelkov zaradi povečanja učinka in posest takih izdelkov;

–        uporaba pirotehničnih izdelkov v drugih predmetih;

–        lastna izdelava pirotehničnih izdelkov ali zmesi in posest takih izdelkov;

–        preprodaja pirotehničnih izdelkov.